Moja Oferta

Konsultacja psychologiczna

Jest do pierwsze spotkanie z psychologiem. Daje ono możliwość wzajemnego poznania się i przedstawienia przeżywanych trudności. Dla psychologa to etap konieczny do zebrania niezbędnych informacji i postawienia diagnozy. Pierwsza konsultacja kończy się wstępną diagnozą i wskazówkami, co do dalszej pracy (ewentualne wizyty u innych specjalistów, psychoedukacja, sugestie dotyczące dalszych konsultacji bądź psychoterapii).

Konsultacja trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię integrując nurt psychodynamiczny i systemowy. Podstawą terapii indywidualnej jest stworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej, która pozwala pacjentowi skupić się na sobie, swoich myślach i emocjach. Daje to możliwość dotarcia do nierzadko bolesnych i trudnych przeżyć, które często dotyczą okresu dzieciństwa i dorastania. Dzięki ich przepracowaniu, pacjent zyskuje lepszy wgląd i rozumienie samego siebie. Uczy się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz nowych wzorców relacji – ze sobą oraz innymi ludźmi. W konsekwencji zgłaszane początkowo objawy ustępują, a jakość życia pacjenta poprawia się. Uwzględnienie perspektywy systemowej, zwłaszcza systemu rodzinnego, często o pracę z genogramem, daje możliwość przyjrzenia się rodzinie, relacjom oraz wzorcom międzypokoleniowym, które nieświadomie przekazywane są z pokolenia na pokolenie i rzutują na codzienne życie pacjenta.

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 45 minut. Psychoterapia poprzedzona jest zwykle dwoma spotkaniami konsultacyjnymi.

Psychoterapia par

Terapia par i małżeństw prowadzona jest nurcie systemowym z dużym nastawieniem na zrozumienie i budowę nowych wzorców komunikacji między partnerami. Jej potrzeba pojawia się w sytuacji kryzysu w relacji spowodowanego różnymi czynnikami. W wyniku terapii partnerzy zyskują lepsze rozumienie siebie i siebie nawzajem, zauważają wzajemny wpływ komunikacji na ich związek.
Psychoterapia służy przepracowaniu trudności, z jakimi zgłaszają się pary lub małżeństwa.

Sesja psychoterapii par trwa 50 minut i prowadzona jest raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin prowadzona jest w nurcie systemowym. Służy lepszemu zrozumieniu się nawzajem wszystkich członków rodziny, poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz przeżywanych trudności. Zalecana jest w sytuacjach kryzysów rozwojowych w cyklu życia rodzinnego, trudnościach wychowawczych oraz problemach w komunikacji.

Diagnoza psychologiczna

Przeprowadzam badania psychologiczne dla różnych celów (orzecznictwo niepełnosprawności, rentowe, ubezpieczeniowe, szkolne, inne).

Przeprowadzam pogłębioną diagnozę psychologiczną dla osób przeżywających trudności w różnych sferach życia, a także w celu diagnozy różnicowej przy chorobach somatycznych. Również dla osób chcących lepiej poznać siebie (testy organicznie, osobowości, inteligencji, temperamentu, stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, lęku, preferencji zawodowych dla młodzieży).

Pracuję na testach posiadających aktualną licencję Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ilość spotkań potrzebnych do przeprowadzenia badania i jego koszt ustalane są indywidualnie.

Opinie i ekspertyzy

Podejmuję się sporządzania opinii i ekspertyz psychologicznych na zlecenie firm ubezpieczeniowych, kancelarii adwokackich i innych podmiotów.

Koszt ekspertyzy ustalany jest indywidualnie.

Badania uprawniające do posiadania broni

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń i wszystkich objętych ustawą o broni i amunicji z 21.05.1999 r. (m.in. pracowników wymiaru sprawiedliwości i służb ochrony).

Koszt badań szczegółowo określa ww. ustawa.

Ocena poziomu rozwoju dziecka

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia obejmuje:

  • ocenę harmonijności procesów rozwojowych (sfery intelektualno-poznawczej, społeczno-emocjonalnej, mowy i samodzielności);
  • ocenę rozwoju dziecka w poszczególnych sferach w porównaniu do wieku kalendarzowego;
  • zalecenia dla rodziców – propozycje zabaw stymulujących konkretne funkcje rozwojowe, zalecenia wychowawcze;
  • ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, opóźnienia rozwoju, całościowych zaburzeń rozwoju – w tym autyzmu – badania przesiewowe od 16 – 30 miesiąca życia.

Warsztaty rozwojowe

Organizuję warsztaty, których celem jest nauka lepszego radzenia sobie ze stresem i regulacją emocji, także w wyniku nałogowej regulacji emocji – podczas procesu leczenia uzależnień. Warsztaty mają formę pracy grupowej w małych grupach – do 10, 12 osób. Często mają charakter wyjazdowy. Organizowanie są również dla firm i instytucji.

Superwizje dla nauczycieli

To forma pomocy dla nauczycieli przeżywającymi trudności w radzeniu sobie z tzw. „trudnym uczniem”, stresem i wypaleniem zawodowym.

Ma formę konsultacji indywidualnych i grupowych.